FRAM 2016 - page 6

6
Sikker bruk
Belast aldri redskapet utover sertifikatets begrensninger.
Ha en oversikt over alle løfteredskaper som er i bruk.
Fjerne alle vridninger/vinninger fra hver kjettingpart før bruk, bruk aldri knute en kjetting.
Bruk alltid innkortnings kroker eller komponenter beregnet for dette ved justering av kjetting-
lengde.
Inspiser og alltid sikre at kjettingredskap er uten skader før bruk.
Inspiser alltid alle komponenter i løfteredskap før hver bruk.
Sikre at kjetting er beskyttet fra alle skarpe hjørner på lasten.
Kontroller at toppløkke forbindes fritt på kroken av kran eller annen løfteinnretning.
Belast aldri krokspiss. Lasten skall alltid ligge i bunn av buen på kroken.
Bruk alltid riktig dimensjonert kjettingredskap for belastning, inkludert arbeidsvinkel og mu-
ligheten for ulike lastsituasjoner. (Se side 34-36)
Personell må påse at ingen kroppsdeler kommer mellom løfteredskap og last, eller mellom
løfteredskap og kran/heise krok. Personer må stå klar av alle laster under en løfteoperasjon.
VEDLIKEHOLD
En grundig undersøkelse skal utføres av sakkyndig virksomhet i intervaller
minst hver tolvte måned ,eller oftere i henhold til lovens bestemmelser og type bruk..
Løfteredskap deformerte kjetting ledd eller med sprekker eller huljern i koblin-
gen skal skiftes, det gjelder også deformert komponenter som bøyde løkker,
deformert kroker og all annen slags komponenter som viser tegn på skade.
Slitasje på kjetting og komponenter skal ikke overstige 10% av den opprinnelige
dimensjon.
Når et løfteredskap har vært overbelastet skal det tas ut av drift.
Lagre redskap på riktig utformet stativer. De bør ikke bli liggende igjen på gulvet
der de kan utsettes for korrosjon eller mekanisk skade eller kan gå tapt.
Bruksbegrensninger
FRAM alloy kjetting eller kjetting stropper bør ikke brukes i syre eller kaustisk løsninger eller
i sterkt sure eller kaustisk laden atmosfærer. Den høye strekkfasthet i varmbehandlet legert
materiale, som i alloy kjetting og komponenter, gjør alloy kjetting utsatt for hydrogen sprøhet
når de utsettes for syrer.
FRAM kjettingredskaper må ikke varmebehandles, galvaniseres, eller overflatebehandles hvor
den utsettes for prosesser som involverer oppvarming eller skadelig kjemisk påvirkning.Hver av
disse prosessene kan ha farlige bivirkninger, og vil oppheve produsentene sertifikatet.
FRAM kjettingredskaper kan brukes ved temperaturer mellom -40°C til +200°C uten re-
duksjon i WLL. Bruken av FRAM kjettingredskaper innenfor det tillatte temperaturområdet i
tabellen nedenfor krever ingen permanent reduksjon i arbeidsbelastning grense når kjettings-
krev er tilbake til normale temperaturer. Et redskap som ved uhell utsettes for temperaturer
i overkant av den maksimale tillatte brukstemperatur, skal umiddelbart tas ut av bruk og
returneres til distributør for grundig undersøkelse.
Temperatur °C
Reduksjonsfaktor
Temperature in °C
Reductionfactor
÷40 < t ≤200
1
200 < t ≤300
0,90
300 < t ≤400
0,75
over
/
ikke tillatt
excess
400
Not permissible
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...84
Powered by FlippingBook